شرایط برگشت کالا

۱-عیوب ظاهری و خرابی کالا در زمان تحویل

در راستای اطمینان از تحویل صحیح کالا نزد مشتری،موکدا توصیه می شود که سالم بودن اقلام دریافتی

در همان زمان تحویل در حضور همکاران کنترل شود.

دریافت کالا توسط مشتری به معنای سالم بودن آن خواهد بود.

۲- عدم مطابقت با فاکتور

از شما عزیزان خواهشمندیم در زمان تحویل اجناس و در حضور همکاران ما، اقلام را تحویل گرفته و با غاکتور خود تطبیق دهید.

اگر کالا با فاکتور مطابقت نداشته باشد می توانید کالا را مرجوع فرمایید.